Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van het IKC of het bevoegd gezag van onze Stichting te maken hebben. Bijvoorbeeld: het formatieplan, sollicitatieprocedures en instemmen met de inhoud van de informatiegids. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. SCOPS heeft ook een GMR (een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) waarin van iedere kindcentrum van SCOPS 1 teamlid en 1 ouder-MR-lid vertegenwoordigd is. Deze GMR behandelt zaken die voor alle SCPOS kindcentra van belang zijn.